ระบบห้องสมุดเสมือนจริง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ระบบห้องสมุดเสมือนจริง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

senate-vlib

ห้องสมุดวุฒิสภา

ห้องสมุดวุฒิสภาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุและเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ห้องสมุดวุฒิสภาให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

ภารกิจหลัก

๑. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ดำเนินการวางระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำดรรชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการบริการค้นคว้าอ้างอิงให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป
๓. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บวัตถุ หรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งขอ ที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Continue reading “ห้องสมุดวุฒิสภา”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา การบริหารราชการภายในแบ่งออกเป็น ๑๘ สำนักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา และ ๓ กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา

อำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ

ด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยรวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวุฒิสภา

ด้านธุรการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการของวุฒิสภาทั้งในด้านการประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ การประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่วุฒิสภามอบหมาย

ภาพกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

image001

image003

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งในกองกฎหมายไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรวบรวม จัดทำ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนให้ได้รับข้อมูลทางกฎหมายที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทงานบริการ

๑. บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร และเรื่องเสร็จของสำนักงานฯ
๒. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
๓. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางด้านกฎหมาย
๔. บริการแนะนำและสาธิตการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
๕. บริการตรวจสอบหนังสือเกินกำหนด
๖. บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
๗. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่อยู่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
http://www.krisdika.go.th
ติดต่อ นางสาวมลฤดี  นิยมธรรม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๒๐-๗๖๙๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ เป็นสถาบันทางวิชาการ และเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของการปกครองประเทศโดยกฎหมาย (rule of law) ซึ่ง เป็นหลักการสำคัญที่ต้องยึดถือของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการใช้อำนาจทางปกครองจะเป็นไปตามกฎหมายซึ่ง รัฐสภาได้ตราขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนในสังคม และเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าอำนาจทางปกครองจะไม่ตกเป็นของบุคคลใดบุคคล หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามิใช่ที่ปรึกษาของรัฐบาลใด รัฐบาลหนึ่งเท่านั้น และมิได้ปฏิบัติงานตามทิศทางที่รัฐบาลประสงค์เพียงประการเดียว แต่ปฏิบัติงานเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวม

ในการจัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์และความสอดคล้องกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครองสามารถนำไปปัญหาที่แท้จริงของสังคมได้

แบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดทำแบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

จุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ตั้งจุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริเวณท่าช้าง จุดตัดระหว่างถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน ใกล้ประตูวิมานเทเวศน์ โดยจะเปิดให้ลงนาม ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30-18.30 น.

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ฐานข้อมูลออนไลน์

เนื่องจากห้องสมุด สพธอ. เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เดียวกันกับของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ http://koha.library.tu.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด: นางสาวณัฐรัตน์ เตชาทิตย์
โทรศัพท์ 0 2123 1201 ต่อ 91421
โทรสาร 0 2123 1200