แนะนำเครือข่าย

เครือข่ายห้องสมุดศาล การเมือง การปกครอง เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สืบเนื่องจากในคราวคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3-2/2560 เห็นชอบให้ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด กระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานกลาง ในการตั้งคณะทำงานในการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายและขยายผล  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมได้จัดการประชุมการดำเนินงานครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในการนี้ ได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

หัวหน้าคณะทำงาน

1) หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะทำงาน  

2) นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
3) นางดวงสมร เวชกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
4) นางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ สำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5) นางดวงชีวัน  กาญจนารักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
6) นางสาวพรสม ศุภวรรธนะ  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)
7) นางศิริพร ธิติปรีชา หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ  สำนักงานอัยการสูงสุด
8) นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร  รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา  หอสมุดแห่งหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9) นางสาวพีนัท จาโรทก บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
10) นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุดสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11) นางสาวทัศนีย์ คล้ายดี นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางสาวกรกมล ห้องสวัสดิ์ นักวิชาการ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
12) ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13) นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ  สถาบันพระปกเกล้า
14) นางสาวมลฤดี นิยมธรรม บรรณารักษ์ชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
15) ผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
16) นางสาวภิญญาพัชญ์ ฐนันท์วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  ศาลล้มละลายกลาง
17) นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
18) นายวิสัน คุณานิธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการประชุมและข้อมูล  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
19) นายธีรยุทธ  แก้วสิงห์     เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
20) นายอภิสิทธิ์ บัวเผื่อน  บรรณารักษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

21) นางสาวพีนัท จาโรทก บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม