แนะนำเครือข่าย

เครือข่ายห้องสมุดศาล การเมือง การปกครอง เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สืบเนื่องจากในคราวคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3-2/2560 เห็นชอบให้ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด กระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานกลาง ในการตั้งคณะทำงานในการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายและขยายผล  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมได้จัดการประชุมการดำเนินงานครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในการนี้ ได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

1) นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวหน้าคณะทำงาน

2) นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สำนักงานศาลปกครอง

คณะทำงาน  

3) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

4) นางสาวพีนัท จาโรทก
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

5) นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง
พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
สถาบันพระปกเกล้า

6) นางดวงสมร เวชกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรม

7) นางเนตรนภา หอมกระแจะ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

8) นางสาวมลฤดี นิยมธรรม
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9) นางศิริพร ธิติปรีชา
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
สำนักงานอัยการสูงสุด

10) นายวีรศักดิ์ เกษมมัสสุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

11) นางทัศนีย์ คล้ายดี แจ็คแมน
นักวิชาการอาวุโสระดับสูง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

12) นางศิริพร โหตรภวานนท์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

13) นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒิ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

14) นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย
นักสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

15) นายอภิสิทธิ์ บัวเผื่อน
บรรณารักษ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16) นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17) นายฉลอง อมรรัตนายุทธ์
ผู้จัดการส่วนงานประกันคุณภาพ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

18) นายปริวรรต จวนสาง
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

19) นางทิพย์วรรณ เพ็งสว่าง
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรสารนิเทศ
สำนักงานศาลปกครอง

20) นางสาวพิมพ์ชนก ฐิติกรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ
สำนักงานศาลปกครอง