แนะนำเครือข่าย

เครือข่ายห้องสมุดศาล การเมือง การปกครอง เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สืบเนื่องจากในคราวการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนจะเป็นหน่วยงานกลาง ในการตั้งคณะทำงานในการสร้างรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการนี้ จึงมีคำสั่งสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๓๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

๑) นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ประธานกรรมการบริหารภาคพื้นที่ปรึกษาคณะทำงานเอเชียแปซิฟิกของ  OCLC (Online Computer Library Center)
๒) นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

หัวหน้าคณะทำงาน

๑) นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง

คณะทำงาน  

๒) นางสาวสุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
๓) นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔) นางสาววรรัตน์ ศรีสิยวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕) นางสาวพรสม ศุภวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)
๖) นางศิริพร ธิติปรีชา หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด
๗) นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘) นางสาวอรนุช แสงจารึก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙) นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๐) นางสาวทัศนีย์ คล้ายดี นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๑) นางพิภัชกร บุญยิ้ม บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๒) นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ  สถาบันพระปกเกล้า
๑๓) นางสาวมลฤดี นิยมธรรม บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔) นางสาวธนาภา หนึ่งเพชรงาม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
๑๕) นางสาวภิญญาพัชญ์ ฐนันท์วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลล้มละลายกลาง
๑๖) นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๗) นายอภิสิทธิ์ บัวเผื่อน  บรรณารักษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘) นายธนะชัย คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน หอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
๑๙) นางสาวพิมพ์ชนก ฐิติกรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง