คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักงานศาลปกครอง

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เมื่อคราวสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฝ่ายเลขานุการ) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งสำนักงานศาลปกครองที่ 251/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ประกอบด้วย

1) นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2) นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สำนักงานศาลปกครอง

3) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

4) นางสาวพีนัท จาโรทก คณะทำงาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

5) นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง คณะทำงาน
พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
สถาบันพระปกเกล้า

6) นางดวงสมร เวชกิจ คณะทำงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรม

7) นางเนตรนภา หอมกระแจะ คณะทำงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

8) นางสาวมลฤดี นิยมธรรม คณะทำงาน
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9) นางศิริพร ธิติปรีชา คณะทำงาน
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
สำนักงานอัยการสูงสุด

10) นายวีรศักดิ์ เกษมมัสสุ คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

11) นางทัศนีย์ คล้ายดี แจ็คแมน คณะทำงาน
นักวิชาการอาวุโสระดับสูง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

12) นางศิริพร โหตรภวานนท์ คณะทำงาน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

13) นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒิ คณะทำงาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

14) นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย คณะทำงาน
นักสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

15) นายอภิสิทธิ์ บัวเผื่อน คณะทำงาน
บรรณารักษ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16) นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช คณะทำงาน
หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17) นายฉลอง อมรรัตนายุทธ์ คณะทำงาน
ผู้จัดการส่วนงานประกันคุณภาพ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

18) นายปริวรรต จวนสาง คณะทำงาน
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

19) นางทิพย์วรรณ เพ็งสว่าง  เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรสารนิเทศ
สำนักงานศาลปกครอง

20) นางสาวพิมพ์ชนก ฐิติกรวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ
สำนักงานศาลปกครอง