ศาลปกครองจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ศาลปกครองจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะผู้บริหารศาลปกครองประกอบด้วยนายชาญชัย แสวงศักดิ์ และนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง รวมถึงพนักงานและลูกจ้างกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ ที่จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานไว้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฎิบัติหน้าที่ ร่วมกันผดุงความยุติธรรมทางปกครอง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม และสุจริตธรรม พร้อมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายปิยะ กล่าวว่า ในฐานะตุลาการได้น้อมนำพระราชดำรัสมาประบใช้ในการทำงาน เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการพิจารณาคดี เพื่อความยุติธรรมในสังคม และประโยชน์สุขของประชาชน ที่จะได้รับ เช่นการฟ้องคดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีตุลาการให้ความช่วยเหลือในการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ และส่วนตัวได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตโดยเน้นความประหยัด ไม่ใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น และพระราชดำรัสเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกผู้อื่นมาใช้ มาใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ

นอกจากนี้ศาลปกครองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และบริจาคซื้อของใช้จำเป็นให้กับเด็กชาวไทยภูเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา 450 คน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช