ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกฎหมายมหาชน (OPAC)

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกฎหมายมหาชน (OPAC)

การดำเนินการเพื่อรองรับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID)