สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง

แนะนำสื่อเรียนรู้ศาลปกครอง 3 เรื่อง ดังนี้
1. รู้จักศาลปกครอง
2. ค่านิยมศาลปกครอง
3. ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

1. สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง เรื่องรู้จักศาลปกครอง

เข้าถึงได้ที่ http://164.115.41.171/web/admincourt/01/index.html

2. สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง เรื่องค่านิยมศาลปกครอง

เข้าถึงได้ที่ : http://164.115.41.171/web/admincourt/02/index.html

3. สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง เรื่องศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

เข้าถึงได้ที่ : http://164.115.41.171/web/admincourt/03/index.html