ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและให้บริการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นว่าพนักงานอัยการมีความจำเป็นต้องใช้บริการห้องสมุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติมทั้งในด้านนิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่น เพื่อดำรงตนในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ มีความคิดทันสมัย และมีทัศนะกว้างขวาง อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่เป็นทนายแผ่นดิน โดยศูนย์วิทยบริการถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เหล่านี้แก่ข้าราชการอัยการซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ภารกิจหลัก

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานบริการสารสนเทศ
๓. งานพัฒนาวิทยบริการด้วยสื่อสารสนเทศ
๔. งานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย
๕. งานพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๖. งานห้องสมุดสาขา
๗. งานพิพิธภัณฑ์
๘. งานจดหมายเหตุ

ประเภทงานบริการ

1. บริการยืม-คืน ให้บริการยืมคืนวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ให้บริการยืมคืนวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสาขาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ข้อมูลกฎหมาย เอกสารพิเศษ คำพิพากษา  ฎีกาแก่บุคลากรของสำนักงาน โดยให้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร และทางออนไลน์   อำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ
4. บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
6. บริการนำชมห้องพิพิธภัณฑ์อัยการไทย

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น ๓  โซน S ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
Email :  library@ago.go.th
Facebook : ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุอัยการไทย
Website : http://www.library.ago.go.thhttp://www.e-library.ago.go.th/elib

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางศิริพร ธิติปรีชา หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
นางสาวสมจิต มีภาค (ห้องสมุดอาคารรัชดาภิเษก)
นางสาววริศรา โปรดปราน (ห้องสมุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

ห้องสมุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๒๐๗๔-๕, โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๘๓
ห้องสมุดอาคารรัชดาภิเษก        โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๕ ๔๗๘๒-๔, โทรสาร  ๐ ๒๕๑๕ ๔๗๘๒