สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

วิสัยทัศน์

“องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน”

พันธกิจ

๑. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
๒. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

1. การอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ดำเนินคดีอาญาในศาลตามอำนาจหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน พิจารณาสำนวนการสอบสวนและวินิจฉัย  สั่งคดีอาญา ร่วมสอบสวนเด็กในคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ ร่วมไต่สวนคดี ป.ป.ช. และการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ ดำเนินคดีแพ่งแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ และ              นิติบุคคล ในฐานะทนายแผ่นดิน ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือ และตรวจร่างสัญญาให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ดำเนินคดีปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดี การทำนิติกรรมสัญญาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยดำเนินคดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามที่กฎหมายกำหนด ประนอมข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการ และส่งเสริมการประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชนในท้องถิ่น