ภาพกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

image001

image003

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งในกองกฎหมายไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรวบรวม จัดทำ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนให้ได้รับข้อมูลทางกฎหมายที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทงานบริการ

๑. บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร และเรื่องเสร็จของสำนักงานฯ
๒. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
๓. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางด้านกฎหมาย
๔. บริการแนะนำและสาธิตการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
๕. บริการตรวจสอบหนังสือเกินกำหนด
๖. บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
๗. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่อยู่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
http://www.krisdika.go.th
ติดต่อ นางสาวมลฤดี  นิยมธรรม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๒๐-๗๖๙๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ เป็นสถาบันทางวิชาการ และเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของการปกครองประเทศโดยกฎหมาย (rule of law) ซึ่ง เป็นหลักการสำคัญที่ต้องยึดถือของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการใช้อำนาจทางปกครองจะเป็นไปตามกฎหมายซึ่ง รัฐสภาได้ตราขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนในสังคม และเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าอำนาจทางปกครองจะไม่ตกเป็นของบุคคลใดบุคคล หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามิใช่ที่ปรึกษาของรัฐบาลใด รัฐบาลหนึ่งเท่านั้น และมิได้ปฏิบัติงานตามทิศทางที่รัฐบาลประสงค์เพียงประการเดียว แต่ปฏิบัติงานเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวม

ในการจัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์และความสอดคล้องกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครองสามารถนำไปปัญหาที่แท้จริงของสังคมได้

แบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดทำแบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

จุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ตั้งจุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริเวณท่าช้าง จุดตัดระหว่างถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน ใกล้ประตูวิมานเทเวศน์ โดยจะเปิดให้ลงนาม ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30-18.30 น.

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ฐานข้อมูลออนไลน์

เนื่องจากห้องสมุด สพธอ. เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เดียวกันกับของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ http://koha.library.tu.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด: นางสาวณัฐรัตน์ เตชาทิตย์
โทรศัพท์ 0 2123 1201 ต่อ 91421
โทรสาร 0 2123 1200

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ร่วมทั้งผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งมูลค่าและปริมาณ ด้วยการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Soft Infrastructure ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย (Law) มาตรฐาน (Standard) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ที่จะเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมออนไลน์นั้นได้มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ซึ่งเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ผู้ที่ทำธุรกรรมก็จะเกิดความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกรรมออนไลน์นั้นเติบโตไปได้ นอกจากนั้นแล้ว ETDA ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs หันมาใช้เครื่องมือออนไลน์ทำอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อให้ตลาดออนไลน์ไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

หอสมุดกฎหมายมหาชน

หอสมุดกฎหมายมหาชนเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ที่ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนเป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนของประเทศ และการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง Continue reading “หอสมุดกฎหมายมหาชน”

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการในสำนักงานศาลปกครอง

อำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
มีอำนาจหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาให้งานอำนวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชนและทางราชการ โดยมีอำนาจหน้าที่และบทบาท 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านธุรการ สำนักงานศาลปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการทั้งปวงของศาลปกครอง ด้านคดี สำนักงานศาลปกครองจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งของศาลปกครอง และดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง ด้านวิชาการ สำนักงานศาลปกครองมีหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของทางราชการ จัดพิมพ์เผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเป็นผู้บริหารงานของข้าราชการและลูกจ้างในศาลล้มละลายกลาง

อำนาจหน้าที่และบทบาทของศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางมีอำนาจหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาให้งานอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทางราชการ โดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี 2560