พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual event) เผยแพร่ภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming และ Facebook Live เพจสื่อศาล โดยมีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา กล่าวถึงความเป็นมา และนางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา คณะทำงานฯ กล่าวถึง ภาพรวมและสื่อที่ใช้ในการจัดแสดงภายใน “ศาลฎีกานิทรรศน์”

“ศาลฎีกานิทรรศน์” จัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของกระบวนการทางศาลของประเทศไทย ตามนโยบายตั้งแต่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา และสานต่อมาโดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ที่มีดำริให้เปิดโอกาสแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ตลอดจนกระบวนการทางศาลแล้ว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาลฎีกาและศาลยุติธรรมในที่สุด จึงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลออกมาเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา จนเกิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในวันนี้

Continue reading “พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์””

ศาลฎีกานิทรรศน์

ศาลฎีกานิทรรศน์ นิทรรศการถาวรและเป็นส่วนสำคัญเสมือนหัวใจของศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา พร้อมแล้วที่จะให้นักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามารับรู้ ศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายของประเทศ ประวัติของศาลฎีกา กระบวนการทางศาลและระบบยุติธรรม

Continue reading “ศาลฎีกานิทรรศน์”

TU Digitial Collections

แหล่งข้อมูลดีๆ อีกแหล่งที่น่าสนใจ TU Digital Collections ที่เปิดบริการให้ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปได้เข้าสืบค้น อ่าน eBook และเอกสารดีๆ หลากหลายประเภท ลองสมัครสมาชิกและใช้บริการกันได้เลย
https://digital.library.tu.ac.th/

สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง

แนะนำสื่อเรียนรู้ศาลปกครอง 3 เรื่อง ดังนี้
1. รู้จักศาลปกครอง
2. ค่านิยมศาลปกครอง
3. ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

1. สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง เรื่องรู้จักศาลปกครอง

Continue reading “สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง”

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

สำนักงานศาลปกครอง โดยหอสมุดกฎหมายมหาชน เผยแพร่ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้

หน่วยงานที่ส่งข้อปฏิบัติแล้ว

  1. หอสมุดกฎหมายมหาชน
  2. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  3. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์)
  4. ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
  5. ห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  6. ห้องสมุดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  7. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  8. ห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
  9. ห้องสมุดผู้ตรวจการแผ่นดิน
  10. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการห้องสมุด” (Use of Information Technology in Library Service)

สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการห้องสมุด” (Use of Information Technology in Library Service) ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจากรองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายนพดล เฮงเจริญ) บรรยายในหัวข้อ “มุมมองของผู้บริหารกับความต้องการสารนิเทศด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

admincourt-20190806-01
นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดการสัมมนาฯ

Continue reading “สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการห้องสมุด” (Use of Information Technology in Library Service)”

พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน

พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

admincourt-2-6-01 admincourt-2-6-02

Continue reading “พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน”