หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนะนำองค์กร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ส่วนราชการ” สู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 หน้า 177-207 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

Continue reading “หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

สรุปการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล

สำนักงานศาลปกครอง โดย สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มงานหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

โครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล

สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัลเรื่อง “การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

วันที่ 21 มกราคม 2565 ท่านผู้หญิงสิริติยา เจนเซน ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การสื่อสารเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์และสังคมสู่ยุคดิจิทัล” ในการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดยมีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครองเป็นเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Continue reading “โครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล”

พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual event) เผยแพร่ภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming และ Facebook Live เพจสื่อศาล โดยมีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา กล่าวถึงความเป็นมา และนางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา คณะทำงานฯ กล่าวถึง ภาพรวมและสื่อที่ใช้ในการจัดแสดงภายใน “ศาลฎีกานิทรรศน์”

“ศาลฎีกานิทรรศน์” จัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของกระบวนการทางศาลของประเทศไทย ตามนโยบายตั้งแต่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา และสานต่อมาโดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ที่มีดำริให้เปิดโอกาสแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ตลอดจนกระบวนการทางศาลแล้ว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาลฎีกาและศาลยุติธรรมในที่สุด จึงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลออกมาเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา จนเกิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในวันนี้

Continue reading “พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์””

ศาลฎีกานิทรรศน์

ศาลฎีกานิทรรศน์ นิทรรศการถาวรและเป็นส่วนสำคัญเสมือนหัวใจของศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา พร้อมแล้วที่จะให้นักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามารับรู้ ศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายของประเทศ ประวัติของศาลฎีกา กระบวนการทางศาลและระบบยุติธรรม

Continue reading “ศาลฎีกานิทรรศน์”

TU Digitial Collections

แหล่งข้อมูลดีๆ อีกแหล่งที่น่าสนใจ TU Digital Collections ที่เปิดบริการให้ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปได้เข้าสืบค้น อ่าน eBook และเอกสารดีๆ หลากหลายประเภท ลองสมัครสมาชิกและใช้บริการกันได้เลย
https://digital.library.tu.ac.th/

สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง

แนะนำสื่อเรียนรู้ศาลปกครอง 3 เรื่อง ดังนี้
1. รู้จักศาลปกครอง
2. ค่านิยมศาลปกครอง
3. ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

1. สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง เรื่องรู้จักศาลปกครอง

Continue reading “สื่อเรียนรู้ศาลปกครอง”

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

สำนักงานศาลปกครอง โดยหอสมุดกฎหมายมหาชน เผยแพร่ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้

หน่วยงานที่ส่งข้อปฏิบัติแล้ว

  1. หอสมุดกฎหมายมหาชน
  2. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  3. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์)
  4. ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
  5. ห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  6. ห้องสมุดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  7. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  8. ห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
  9. ห้องสมุดผู้ตรวจการแผ่นดิน
  10. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง