ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ (JAG Library)

ชื่อห้องสมุดภาษาไทย ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ
ชื่อห้องสมุดภาษาอังกฤษ The Judge Advocate General’s Department Library
สังกัด กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติโดยย่อ
ห้องสมุด ธน. ก่อตั้งพร้อมกับ รร.ธน. เมื่อปี พ.ศ.2512 ตั้งอยู่ที่ กรมพระธรรมนูญ ชั้น 1 ถนนหลักเมือง แต่เมื่อปี 2542 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน และดำเนินงานตามระเบียบกรมพระธรรมนูญว่าด้วยห้องสมุด 2539

ประเภทห้องสมุด
ห้องสมุดเฉพาะ

Continue reading “ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ”

กรมพระธรรมนูญ

แนะนำองค์กร

กรมพระธรรมนูญ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งธำรงความยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมทหารแก่ทหารและประชาชน รักษาดุลยภาพแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสั่งการการปกครองบังคับบัญชาทหารในอันที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของชาติโดยรวม

พันธกิจตามกฎหมาย

– ด้านศาลทหาร
– ด้านอัยการ
– ด้านทนายทหาร
– ด้านนายทหารพระธรรมนูญ
– ด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
– ด้านการคุ้มครองพยาน

พันธกิจด้านศาลทหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็นสากล

Continue reading “กรมพระธรรมนูญ”