ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเป็นผู้บริหารงานของข้าราชการและลูกจ้างในศาลล้มละลายกลาง

อำนาจหน้าที่และบทบาทของศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางมีอำนาจหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาให้งานอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทางราชการ โดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี 2560

ห้องสมุดศาลล้มละลายกลาง

ห้องสมุดศาลล้มละลายกลางเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายล้มละลายและกฎหมายอื่นทั่วๆไป ให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นศาลที่ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตยและรักษาความเรียบร้อยของสังคมโดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี 2560

ภารกิจหลัก

1. งานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
2. งานรวบรวมและให้บริการองค์ความรู้ด้านกฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นทั่วไป
3. งานบริการช่วยค้นคว้า
4. งานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านกฎหมาย

ประเภทงานบริการ

1. งานบริการยืม – คืน
2. งานบริการและช่วยค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
3. งานบริการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตามคำขอ
4. มุมให้บริการ เช่น มุมหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ เป็นต้น

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

ศาลล้มละลายกลาง อาคาร A ชั้น 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email : cbc@coj.go.th
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด : นางสาวภิญญาพัชญ์  ฐนันท์วัฒนกุล
โทรศัพท์ 0 – 2141 – 1520
โทรสาร  0 – 2143 – 8711