แบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดทำแบนเนอร์การน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/พระบรมราโชวาท

จุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ตั้งจุดลงนามแสดงการไว้อาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริเวณท่าช้าง จุดตัดระหว่างถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน ใกล้ประตูวิมานเทเวศน์ โดยจะเปิดให้ลงนาม ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30-18.30 น.

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ฐานข้อมูลออนไลน์

เนื่องจากห้องสมุด สพธอ. เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เดียวกันกับของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ http://koha.library.tu.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด: นางสาวณัฐรัตน์ เตชาทิตย์
โทรศัพท์ 0 2123 1201 ต่อ 91421
โทรสาร 0 2123 1200

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ร่วมทั้งผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งมูลค่าและปริมาณ ด้วยการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Soft Infrastructure ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย (Law) มาตรฐาน (Standard) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ที่จะเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมออนไลน์นั้นได้มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ซึ่งเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ผู้ที่ทำธุรกรรมก็จะเกิดความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกรรมออนไลน์นั้นเติบโตไปได้ นอกจากนั้นแล้ว ETDA ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs หันมาใช้เครื่องมือออนไลน์ทำอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อให้ตลาดออนไลน์ไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ETDA ร่วมใจแสดงการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุคลากรสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมใจแสดงการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 14 ตุลาคม 2559