ห้องสมุดวุฒิสภา

ห้องสมุดวุฒิสภาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุและเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ห้องสมุดวุฒิสภาให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

ภารกิจหลัก

๑. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ดำเนินการวางระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำดรรชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการบริการค้นคว้าอ้างอิงให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป
๓. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บวัตถุ หรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งขอ ที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Continue reading “ห้องสมุดวุฒิสภา”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา การบริหารราชการภายในแบ่งออกเป็น ๑๘ สำนักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา และ ๓ กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา

อำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ

ด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยรวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวุฒิสภา

ด้านธุรการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการของวุฒิสภาทั้งในด้านการประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ การประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่วุฒิสภามอบหมาย

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-05

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-06

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-03

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-04

เลขาธิการวุฒิสภาลงนามในสมุดถวายความอาลัย

เลขาธิการวุฒิสภาลงนามในสมุดถวายความอาลัย พร้อมทั้งนำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-01

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-02