ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ (JAG Library)

ชื่อห้องสมุดภาษาไทย ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ
ชื่อห้องสมุดภาษาอังกฤษ The Judge Advocate General’s Department Library
สังกัด กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติโดยย่อ
ห้องสมุด ธน. ก่อตั้งพร้อมกับ รร.ธน. เมื่อปี พ.ศ.2512 ตั้งอยู่ที่ กรมพระธรรมนูญ ชั้น 1 ถนนหลักเมือง แต่เมื่อปี 2542 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน และดำเนินงานตามระเบียบกรมพระธรรมนูญว่าด้วยห้องสมุด 2539

ประเภทห้องสมุด
ห้องสมุดเฉพาะ

Continue reading “ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนะนำองค์กร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Rights and Liberties Protection Department
เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ อาทิ กรณีตกเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกข่มขืน หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญามาตร 134/1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์องค์กร
“เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ
ทำหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล Continue reading “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ”

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

แนะนำห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.go.th) เป็นห้องสมุดของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับดูแลโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านกฎหมายและวิชาการด้านอื่น ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติราชการแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างในสังกัด และการศึกษาค้นคว้าของบุคคลภายนอก

ภารกิจหลัก
1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
2. ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
3. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Continue reading “ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ”

ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและให้บริการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นว่าพนักงานอัยการมีความจำเป็นต้องใช้บริการห้องสมุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติมทั้งในด้านนิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่น เพื่อดำรงตนในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ มีความคิดทันสมัย และมีทัศนะกว้างขวาง อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่เป็นทนายแผ่นดิน โดยศูนย์วิทยบริการถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เหล่านี้แก่ข้าราชการอัยการซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ภารกิจหลัก

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานบริการสารสนเทศ
๓. งานพัฒนาวิทยบริการด้วยสื่อสารสนเทศ
๔. งานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย
๕. งานพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๖. งานห้องสมุดสาขา
๗. งานพิพิธภัณฑ์
๘. งานจดหมายเหตุ Continue reading “ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด”

หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการและ นับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญชุดแรก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑  ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดตั้งสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว อยู่ที่ ๔๙/๑ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารชุดก่อตั้งได้ให้ความสำคัญกับห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ในวงงานศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในระยะเริ่มต้นได้จัดหาหนังสือกฎหมายและการเมืองการปกครอง ได้ประมาณ ๓๐๐ เล่ม มีการจัดทำทะเบียนหนังสือชุดแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒

โดยอาศัยพื้นที่ว่างระหว่างห้องทำงาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นมุมจัดวางหนังสือและจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการให้ยืม-คืน ดูแลรักษาตามความเหมาะสม จนกระทั่งปลายปี ๒๕๔๓ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญถาวรแห่งแรกจึงได้จัดให้มีห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นบริเวณชั้น ๑ ของอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนา ธิเบศร์ ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทรัพยากรสารนิเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีการลงรายการทรัพยากรสารนิเทศเป็นการจัดหมวดหมู่แบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) มาใช้เพื่อให้สามารถทำการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตจากหน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยทำการสืบค้นจากชื่อ          ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง หมวดหมู่ รวมทั้งตรวจสอบสถานะของหนังสือ และการให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ขยายที่ทำการมายัง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการย้ายระบบงานและทรัพยากรสารนิเทศจากห้องสมุดที่อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์  มายังที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญแห่งใหม่ บริเวณชั้น ๔ ชื่อปัจจุบันคือ  หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ในปัจจุบันห้องสมุดมีทรัพยากรสารนิเทศประมาณ ๑๕,๐๐๐ รายการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ Continue reading “หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ”

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการศึกษาอบรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯก่อตั้งในปลายปี พ.ศ. 2543 โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในอดีต) หลังจากนั้นได้มีการจัดหาสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ในระยะหลังเนื่องจากมีบุคคลภายนอกสนใจที่จะค้นคว้าข้อมูล สารสนเทศด้านการเมืองการปกครองของสถาบัน ฯ จึงได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายนอก

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ฯ มีเนื้อหาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน ธรรมาภิบาล การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติวิธี โดยแบ่งทรัพยากรออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ หนังสือ เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เอกสารวิชาการกลุ่ม วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ วารสาร หนังสือพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ

ห้องสมุด ฯ ใช้ระบบจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) นอกจากนี้ยังมีระบบหมวดหมู่เฉพาะที่กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ และเอกสารวิชาการ เป็นต้นมา
บริการอ่าน Continue reading “ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า”

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือ หอสมุดรัฐสภา ดำเนินการโดยกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครอง แก่สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งในการเข้าถึง สืบค้น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทงานบริการ

– บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
– บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew)
– บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
– บริการแนะนำให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Purchase suggestions)
– บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ทางโทรศัพท์ e-mail และทาง Live Chat
– บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ (https://library2.parliament.go.th/library/home.html)
– บริการคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand – LIRT)
> Website            https://dl.parliament.go.th/
> Application     “LIRT Parliament DL”
>> App Store
>> Play Store
– บริการโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ในชื่อ “LibraryonLINE
Continue reading “ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”

ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นห้องสมุดเฉพาะ (Special library) ให้บริการพนักงานภายในและบุคคลทั่วไปด้วยสารสนเทศที่เน้นด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย และข้อมูลสารสนเทศจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส่วนวิจัยและวิชาการ ในขณะนั้น โดยใช้ระบบจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DC) มีนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการยืม – คืน ด้วยระบบมือ จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานและขอบเขตหน้าที่ของงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้ห้องสมุดอยู่ในส่วนงานของ “ศูนย์ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน” และต่อมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้กำหนดให้ห้องสมุดอยู่ในการกำกับดูแลของ “สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มมีการดำเนินงานห้องสมุดเต็มรูป มีบรรณารักษ์ทำหน้าที่ประจำห้องสมุด และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph เข้ามาบริหารงานห้องสมุด และให้บริการสืบค้นโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว Continue reading “ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ  เก็บรวบรวมคำพิพากษาศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลฎีกา ของคดีในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว ให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

งานบริการยืม-คืน
บริการช่วยค้นคว้า
มุมให้บริการ ห้องสื่อการเรียนรู้ มุมที่นั่งเดี่ยว Continue reading “วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง”

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำองค์กร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 มีนักศึกษากว่า 240,000 คน ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในจำนวนนี้ มีผู้ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา นักการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการตามพันธกิจในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นผู้นำในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความถูกต้องของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังคำกล่าวที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชาชน”

แนะนำห้องสมุด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้บริการวิชาการ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นพัฒนาเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา รวมทั้งทำหน้าที่จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ/นวัตกรรมที่นำสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ และอุปกรณ์การเข้าถึง ตลอดจนพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หอสมุดฯ มีการบริหารงานแบบศูนย์รวม แบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บริการท่าพระจันทร์ ศูนย์บริการรังสิต และศูนย์บริการภูมิภาคและเครือข่าย โดยมีห้องสมุดในสังกัดจำนวน 10 แห่ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้สังกัดศูนย์บริการท่าพระจันทร์จำนวน 6 แห่ง  คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)  ศูนย์บริการรังสิตจำนวน 3 แห่ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ คือ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์บริการเครือข่ายและภูมิภาค 1 แห่ง คือ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 1 แห่ง คือ ห้องสมุดศูนย์พัทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา) ที่หอสมุดฯ มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการโดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิคและงานบริการร่วมกัน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หอสมุดฯ ได้รับโอนหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาเป็นหน่วยงานในสังกัด นับเป็นการขยายขอบเขตการกำกับดูแลของหอสมุดฯ ให้ครอบคลุมหน่วยบริการเอกสารข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก  พร้อมกับเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเสียค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหนึ่งในผู้นำด้านส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย
พันธกิจ (Missions)
1.บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
2.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก
3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

Continue reading “หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”