พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual event) เผยแพร่ภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming และ Facebook Live เพจสื่อศาล โดยมีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา กล่าวถึงความเป็นมา และนางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา คณะทำงานฯ กล่าวถึง ภาพรวมและสื่อที่ใช้ในการจัดแสดงภายใน “ศาลฎีกานิทรรศน์”

“ศาลฎีกานิทรรศน์” จัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของกระบวนการทางศาลของประเทศไทย ตามนโยบายตั้งแต่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา และสานต่อมาโดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ที่มีดำริให้เปิดโอกาสแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ตลอดจนกระบวนการทางศาลแล้ว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาลฎีกาและศาลยุติธรรมในที่สุด จึงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลออกมาเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา จนเกิด “ศาลฎีกานิทรรศน์” ในวันนี้

Continue reading “พิธีเปิด “ศาลฎีกานิทรรศน์””

ศาลฎีกานิทรรศน์

ศาลฎีกานิทรรศน์ นิทรรศการถาวรและเป็นส่วนสำคัญเสมือนหัวใจของศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา พร้อมแล้วที่จะให้นักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามารับรู้ ศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายของประเทศ ประวัติของศาลฎีกา กระบวนการทางศาลและระบบยุติธรรม

Continue reading “ศาลฎีกานิทรรศน์”