ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเป็นผู้บริหารงานของข้าราชการและลูกจ้างในศาลล้มละลายกลาง

อำนาจหน้าที่และบทบาทของศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางมีอำนาจหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาให้งานอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทางราชการ โดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี 2560