ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการได้โดยตรง ดังนี้


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

insd@coj.go.th

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
Library@nhrc.or.th
NHRCT.Library@gmail.com
หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญLibrary.ctc@gmail.com
หอสมุดกฎหมายมหาชน
สำนักงานศาลปกครอง

library_d@admincourt.go.th
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์tulib@tu.ac.th
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมlibmoj08@gmail.com
library.moj.go.th
หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญLibrary.ctc@gmail.com
ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรlirt@parliament.go.th
ห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุดlibrary@ago.go.th
ห้องสมุดศาลล้มละลายกลางcbc@coj.go.th
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งacademic@ect.go.th
วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง02 141 1910-14 ต่อ 11829
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าkpi_library@hotmail.com
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน02 241 6510
ห้องสมุดวุฒิสภาsen.libmus@senate.go.th
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา02 2222 0206 ต่อ 1512
ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน02 141 9304
ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)0 2123 1201 ต่อ 91421
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ02 141 2828
ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ02 980 5800
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีstks@nstda.or.th