ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

 1. หอสมุดกฎหมายมหาชน
 2. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์)
 4. ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
 5. ห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 6. ห้องสมุดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 7. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 8. ห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
 9. ห้องสมุดผู้ตรวจการแผ่นดิน
 10. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 11. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ