ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

 1. หอสมุดกฎหมายมหาชน
 2. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์)
 4. ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
 5. ห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 6. ห้องสมุดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 7. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 8. ห้องสมุดกลาง สวทช. (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
 9. ห้องสมุดผู้ตรวจการแผ่นดิน
 10. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 11. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)