ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ฐานข้อมูลออนไลน์

เนื่องจากห้องสมุด สพธอ. เป็นห้องสมุดที่ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เดียวกันกับของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ http://koha.library.tu.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด: นางสาวณัฐรัตน์ เตชาทิตย์
โทรศัพท์ 0 2123 1201 ต่อ 91421
โทรสาร 0 2123 1200