วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ  เก็บรวบรวมคำพิพากษาศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลฎีกา ของคดีในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว ให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ

ประเภทงานบริการ

งานบริการยืม-คืน
บริการช่วยค้นคว้า
มุมให้บริการ ห้องสื่อการเรียนรู้ มุมที่นั่งเดี่ยว

เวลาเปิด-ปิด

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ช่องทางการติดต่อ

วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (Academic Resources of The Central Intellectual Property and  International Trade Court)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น  6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เว็บไซต์ : www.ipitc.coj.go.th
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด : นางสาวธนาภา   หนึ่งเพชรงาม, นางเนตรนภา   หอมกระแจะ
โทรศัพท์ 02 141 1910-14 ต่อ 11829
โทรสาร  02 143 8722