ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ (JAG Library)

ชื่อห้องสมุดภาษาไทย ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ
ชื่อห้องสมุดภาษาอังกฤษ The Judge Advocate General’s Department Library
สังกัด กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติโดยย่อ
ห้องสมุด ธน. ก่อตั้งพร้อมกับ รร.ธน. เมื่อปี พ.ศ.2512 ตั้งอยู่ที่ กรมพระธรรมนูญ ชั้น 1 ถนนหลักเมือง แต่เมื่อปี 2542 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน และดำเนินงานตามระเบียบกรมพระธรรมนูญว่าด้วยห้องสมุด 2539

ประเภทห้องสมุด
ห้องสมุดเฉพาะ

ลักษณะที่ตั้งของห้องสมุด
รวมอยู่กับหน่วย ขนาดของห้องสมุด ห้องทำงาน 8×5 ตารางเมตร และห้องบริการ 8×10 ตารางเมตร

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
หนังสือทั่วไปใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ Dewey Decimal Classification (D.C.)
หนังสือกฎหมายใช้ระบบ Schiller Classification (S.C.)

ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาไทย 3,000 รายการ
หนังสือภาษาอังกฤษ 200 รายการ
เอกสารวิจัย 500 รายการ

ประเภทงานบริการ
1. งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด
3. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
เวลาเปิดใช้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ
ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ)
ชั้น 8 เลขที่ 47/443 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-980-5800 ต่อ 5447 โทรสาร 02-980-5941
Web site : http://www3.rtarf.mi.th/ml_jag_mod/