ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

แนะนำองค์กร

กรมพระธรรมนูญเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหาร นายทหารพระธรรมนูญ การคุ้มครอง พยานในคดีอาญา ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แนะนำห้องสมุด

ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านกฎหมายแห่งเดียวในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย

ประเภทงานบริการ

งานยืม – คืน สารสนเทศ
เอกสารวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย

เวลาเปิดให้บริการ

08.30 – 16.30 น.

ฐานข้อมูลออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล (Link Address)

http://www3.rtarf.mi.th/ml_jag_mod/

ช่องทางการติดต่อ ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ (ชั้น 8 )
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร 02 980 5800

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ร.ท.จักรพงศ์ มุมทอง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ 090 449 4440