172 views

กรมพระธรรมนูญ

แนะนำองค์กร

กรมพระธรรมนูญ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งธำรงความยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมทหารแก่ทหารและประชาชน รักษาดุลยภาพแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสั่งการการปกครองบังคับบัญชาทหารในอันที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของชาติโดยรวม

พันธกิจตามกฎหมาย

– ด้านศาลทหาร
– ด้านอัยการ
– ด้านทนายทหาร
– ด้านนายทหารพระธรรมนูญ
– ด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
– ด้านการคุ้มครองพยาน

พันธกิจด้านศาลทหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็นสากล

พันธกิจด้านอัยการทหาร
อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแลกิจการอัยการทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สามารถอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว รอบคอบ และตรวจสอบได้

พันธกิจด้านทนายทหาร
อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลกิจการทนายทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของกำลังพล รวมตลอดถึงการดำเนินกิจการสงเคราะห์ทางกฎหมาย

พันธกิจด้านนายทหารพระธรรมนูญ
อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแลกิจการนายทหารพระธรรมนูญให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ส่งเสริมวิทยาการให้นายทหารพระธรรมนูญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

พันธกิจด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานและควบคุมกำกับดูแลให้กำลังพลในตำแหน่งอัตราเหล่าทหารพระธรรมนูญของกระทรวงกลาโหม มีความเจริญก้าวหน้าตามแนวทางการรับราชการของเหล่าทหารพระธรรมนูญโดยเสมอภาค กำหนดนโยบายในการฝึกศึกษา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมและกำกับดูแลให้กำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญได้รับวิทยาการตามแนวทางการรับราชการของเหล่าโดยเท่าเทียมกัน
ดำเนินการและประสานงานในกิจการด้านกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศด้านนิติธรรมทหารและสังคมศาสตร์ ให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการทหาร

พันธกิจด้านการคุ้มครองพยาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพยานในคดีอาญา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน พัฒนาระบบและมาตราการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดติดตาม ประเมินผลการดำเนินการคุ้มครองพยาน