ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการศึกษาอบรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯก่อตั้งในปลายปี พ.ศ. 2543 โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในอดีต) หลังจากนั้นได้มีการจัดหาสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ในระยะหลังเนื่องจากมีบุคคลภายนอกสนใจที่จะค้นคว้าข้อมูล สารสนเทศด้านการเมืองการปกครองของสถาบัน ฯ จึงได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายนอก

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ฯ มีเนื้อหาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน ธรรมาภิบาล การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติวิธี โดยแบ่งทรัพยากรออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ หนังสือ เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เอกสารวิชาการกลุ่ม วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ วารสาร หนังสือพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ

ห้องสมุด ฯ ใช้ระบบจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) นอกจากนี้ยังมีระบบหมวดหมู่เฉพาะที่กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ และเอกสารวิชาการ เป็นต้นมา
บริการอ่าน

ประเภทงานบริการ

– บริการยืม-คืน ทั้งตัวเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
– บริการตอบคำถามและช่วยในการค้นคว้า
– บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศ

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดบริการในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. และในวันเสาร์ที่สถาบันฯ มีการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลออนไลน์

http://www.kpi-lib.com/kpi/opac/index.ph

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email :  kpi_library@hotmail.com
Facebook : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ โทร. 02-1419673
นายไตรเก้า หาญมนตรี พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ โทร. 02-1419674