ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งในกองกฎหมายไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรวบรวม จัดทำ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนให้ได้รับข้อมูลทางกฎหมายที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทงานบริการ

๑. บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร และเรื่องเสร็จของสำนักงานฯ
๒. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
๓. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางด้านกฎหมาย
๔. บริการแนะนำและสาธิตการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
๕. บริการตรวจสอบหนังสือเกินกำหนด
๖. บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
๗. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่อยู่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
http://www.krisdika.go.th
ติดต่อ นางสาวมลฤดี  นิยมธรรม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๒๐-๗๖๙๕