599 views

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

แนะนำองค์กร

วิสัยทัศน์
“ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข
เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม”

พันธกิจ
๑. อํานวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๒. พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัยและเป็นสากล
๓. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
๔. ธำรงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
J   Justice for All ยึดมั่นการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม
U  Uplift and Uphold Standard ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล
S   Stronger Specialized Court เพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชำนัญพิเศษ
และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
T  Trusted Pillar เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรม
I    Innovation พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
C  Collaboration เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
E    Excellence Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นโยบายประธานศาลฏีกา
นายชีพ จุลมนต์
1. ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
2. พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและให้ยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดำรงตน
3. เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
4. ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นปัจจุบัน

สำนักงานศาลยุติธรรม
นับจากวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม
มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานทางวิชาการ และงานส่งเสริมงานตุลาการ ซึ่งลักษณะของงานเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะของการบริหารองค์กรหรือหน่วยงาน และที่สำคัญคือการสนับสนุนงานตุลาการอันเป็นภาระหลักให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม

บทบาทภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรม
๑. กำหนดนโยบายการบริหารด้านบุคลากร งบประมาณและแผนงานให้เป็นไปตามหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
๒. ดำเนินการด้านเลขานุการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
๓. สรรหาอัตรากำลังข้าราชการตุลาการและธุรการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและระบบงานของศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลและมูลค่าผลงานต่อหน่วย (Unit Cost)
๖. ประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

แนะนำห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.go.th) เป็นห้องสมุดของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับดูแลโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านกฎหมายและวิชาการด้านอื่น ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติราชการแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างในสังกัด และการศึกษาค้นคว้าของบุคคลภายนอก

ภารกิจหลัก
1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
2. ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
3. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานบริการ

1. บริการยืม – คืน
2. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
3. บริการจองหนังสือ
4. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็มเฉพาะผู้พิพากษา
7. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
8. บริการห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1,ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2 )
9. บริการตรวจสอบการเขียนอ้างอิงทางบรรณานุกรม
10. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)
11. บริการนำชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ
12. บริการให้ยืมเครื่องไอแพดสำหรับสืบค้นข้อมูลและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
13. เป็นหน่วยงานทดลองนำร่องการพัฒนาห้องสมุดศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กรณีเปิดนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 18.30 น

ฐานข้อมูลออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล ( Link Address )

http://www.library.coj.go.th

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.go.th)
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E – mail : insd@coj.go.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะพร เจนกาญจนดิลก (กลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวสหกรณ์ อึ้งเจริญวงศ์ (กลุ่มงานบริการสารสนเทศ)
นางสาวกัญญา ภู่ตระกูล (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ)
นางรุ่งนภา รัตนประเสริฐศรี (กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 0 2513 8334 โทรสาร : 0 2541 2264 (กลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 2541 2264 โทรสาร : 0 2541 2264 (กลุ่มงานบริการสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 0 2512 8413 โทรสาร : 0 2512 8413 (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ)
โทรศัพท์ : 0 2541 2376 โทรสาร : 0 2541 2376 (กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย)