ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

แนะนำห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสมุดของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับดูแลโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านกฎหมายและวิชาการด้านอื่น ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติราชการแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างในสังกัด และการศึกษาค้นคว้าของบุคคลภายนอก

ภารกิจหลัก
1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
2. ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
3. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานบริการ

1. บริการยืม – คืน
2. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
3. บริการจองหนังสือ
4. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็มเฉพาะผู้พิพากษา
7. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
8. บริการห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1,ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2 )
9. บริการตรวจสอบการเขียนอ้างอิงทางบรรณานุกรม
10. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)
11. บริการนำชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ
12. บริการให้ยืมเครื่องไอแพดสำหรับสืบค้นข้อมูลและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กรณีเปิดนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 18.30 น

ฐานข้อมูลออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล 

https://library.coj.go.th

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E – mail : insd@coj.go.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะพร เจนกาญจนดิลก (กลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวสหกรณ์ อึ้งเจริญวงศ์ (กลุ่มงานบริการสารสนเทศ)
นางสาววันวิสาข์ อรัญวารี (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ)
นางรุ่งนภา รัตนประเสริฐศรี (กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 0 2513 8334 โทรสาร : 0 2541 2264 (กลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 2541 2264 โทรสาร : 0 2541 2264 (กลุ่มงานบริการสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 0 2512 8413 โทรสาร : 0 2512 8413 (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ)
โทรศัพท์ : 0 2541 2376 โทรสาร : 0 2541 2376 (กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย)