หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการและ นับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญชุดแรก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑  ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดตั้งสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว อยู่ที่ ๔๙/๑ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารชุดก่อตั้งได้ให้ความสำคัญกับห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ในวงงานศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในระยะเริ่มต้นได้จัดหาหนังสือกฎหมายและการเมืองการปกครอง ได้ประมาณ ๓๐๐ เล่ม มีการจัดทำทะเบียนหนังสือชุดแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒

โดยอาศัยพื้นที่ว่างระหว่างห้องทำงาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นมุมจัดวางหนังสือและจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการให้ยืม-คืน ดูแลรักษาตามความเหมาะสม จนกระทั่งปลายปี ๒๕๔๓ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญถาวรแห่งแรกจึงได้จัดให้มีห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นบริเวณชั้น ๑ ของอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนา ธิเบศร์ ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทรัพยากรสารนิเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีการลงรายการทรัพยากรสารนิเทศเป็นการจัดหมวดหมู่แบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) มาใช้เพื่อให้สามารถทำการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตจากหน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยทำการสืบค้นจากชื่อ          ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง หมวดหมู่ รวมทั้งตรวจสอบสถานะของหนังสือ และการให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ขยายที่ทำการมายัง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการย้ายระบบงานและทรัพยากรสารนิเทศจากห้องสมุดที่อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์  มายังที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญแห่งใหม่ บริเวณชั้น ๔ ชื่อปัจจุบันคือ  หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ในปัจจุบันห้องสมุดมีทรัพยากรสารนิเทศประมาณ ๑๕,๐๐๐ รายการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประเภทงานบริการ

บริการข้อมูลของหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

– คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
– บริการงานข้อมูลรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
– รายงานการประชุมสภาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ
– บทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่างประเทศทั่วโลก
– บทบัญญัติกฎหมายไทยที่เป็นพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด
– คำพิพากษาศาลฎีกา
– ราชกิจจานุเบกษา

บริการสิ่งพิมพ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

– กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน  ศาลรัฐธรรมนูญ
– งานวิจัย  ผลงานวิชาการ  หนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ์ต่างๆ
บริการงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และที่เกี่ยวข้อง
– บริการข้อมูลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมจากองค์กร  หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

– บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ELIB)
บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ  หนังสือ  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  วารสาร  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อวัสดุต่าง ๆ
– บริการให้ยืม – คืน ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  และสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ วารสารใหม่รวมทั้งสื่อวัสดุของห้องสมุด

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

– บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จะให้คำอธิบายต่างๆ ในเรื่อง ห้องสมุด เช่น     การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และแนะนำหนังสือเรื่องราวที่ผู้ใช้ต้องการค้นคว้า

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E – Books)

– บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E – Books)  หนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ผ่านเว็บไซต์
– บริการเอกสารฉบับเต็ม  (Full text)  สิ่งพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านระบบคลังสารสนเทศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บริการอินเทอร์เน็ต

– บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ตไปยังห้องสมุดหน่วยงาน  องค์กร  สถาบัน ต่างๆ  งานวิชาการ  หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย

งานวิชาการ

เวลาเปิดให้บริการ

วันเวลาราชการ  วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ศูนย์ราชการ     เฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ชั้น ๔)
เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐
Email : Library.ctc@gmail.com
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๗๗๙๓
โทรสาร  ๐-๒๑๔๓-๙๕๑๙