กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนะนำองค์กร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Rights and Liberties Protection Department
เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ อาทิ กรณีตกเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกข่มขืน หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญามาตร 134/1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์องค์กร
“เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ
ทำหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

แนะนำห้องสมุด

ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะทางประเภทห้องสมุดกฎหมาย (Law Library) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านกฎหมาย และหรือที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน หนังสือ วารสาร ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ปัจจุบันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai Autolib” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทงานบริการ
1. บริการยืม-คืน
2. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
4. บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
5. บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ปิดทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์  ห้องสมุด 02-141-2828,  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 02-141-2784
หมายเลขโทรสาร 02-143-9681