ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม เป็นห้องสมุดเฉพาะทางประเภทห้องสมุดกฎหมาย (Law Library) โดยเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารต่างๆ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ แยกออกมาจากสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปิดให้บริการแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและบุคคลภายนอก ปัจจุบันห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมมีห้องสมุดเครือข่ายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 9 แห่ง ประกอบด้วย ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ห้องสมุดกรมบังคับคดี ห้องสมุดราชทัณฑ์ ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. และห้องสมุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปัจจุบันใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai Autolib” ในการบริหารจัดการห้องสมุด

วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

“บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ”

พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม
3. พัฒนาการอำนวยการ และประสานงานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ
4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการอำนวยการและการจัดการ
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และยุติธรรมทางเลือก
5. สนับสนุนและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรม

ประเภทงานบริการ

1.บริการยืม-คืน
2. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
4. บริการห้องอ่านเดี่ยว / ห้องประชุมกลุ่มย่อย
5. บริการสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
6. บริการค้นหาข้อมูลทางกฎหมายอื่นๆ
7. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดเครือข่ายฯ
8. บริการต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  8.30น.-16.30น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กองกฎหมาย 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
E-mail : libmoj08@gmail.com
library.moj.go.th
FB : ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาวพีนัท จาโรทก
โทรศัพท์ 02-1415316 (เคาน์เตอร์บริการ)
โทรสาร  02-1418265-66

ภาพแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช