ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่รวบรวมสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิสัยทัศน์

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนชั้นนำระดับชาติ

พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือก จัดหา จัดเก็บ จัดระบบและให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลทั่วไป
2. จัดหา พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. แสวงหา และพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ประเภทงานบริการ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดให้มีบริการต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ดังนี้

1. บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์
3. บริการแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ
5. บริการสารสนเทศทันสมัย
6. บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล
7. บริการสอนการใช้และการเรียนรู้สารสนเทศ
8. บริการนำส่งสารสนเทศถึงโต๊ะทำงาน
9. บริการสำรอง และบริการจอง
10. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
11. บริการพื้นที่นั่งอ่านและการค้นคว้า
12. บริการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย
13. บริการนำชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ : http:\\library.nhrc.or.th
E-mail : Library@nhrc.or.th, NHRCT.Library@gmail.com
Facebook : ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
โทรศัพท์ : 0-2141-3844, 0-2141-3881
โทรสาร : 0-2143-9568
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด : น.ส. นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย