หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนะนำองค์กร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ส่วนราชการ” สู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 หน้า 177-207 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

แนะนำห้องสมุด

สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้บริการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย การฝึก อบรมและ การให้บริการวิชาการสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (Thai Natis) เป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก (World Bank) และห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

ประเภทงานบริการ
1. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
4. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
5. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามคำเสนอแนะของผู้ใช้

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ฐานข้อมูลออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล
http://library.nida.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
E-Mail: services@nida.ac.th
Line OA: @NIDA_Library
Facebook: NIDALibrary

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน
นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
02 727 3737
02 727 3741
082 790 1955