ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นห้องสมุดเฉพาะ (Special library) ให้บริการพนักงานภายในและบุคคลทั่วไปด้วยสารสนเทศที่เน้นด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย และข้อมูลสารสนเทศจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส่วนวิจัยและวิชาการ ในขณะนั้น โดยใช้ระบบจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DC) มีนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการยืม – คืน ด้วยระบบมือ จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานและขอบเขตหน้าที่ของงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้ห้องสมุดอยู่ในส่วนงานของ “ศูนย์ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน” และต่อมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้กำหนดให้ห้องสมุดอยู่ในการกำกับดูแลของ “สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มมีการดำเนินงานห้องสมุดเต็มรูป มีบรรณารักษ์ทำหน้าที่ประจำห้องสมุด และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph เข้ามาบริหารงานห้องสมุด และให้บริการสืบค้นโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว

ประเภทงานบริการ

บริการ
– ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
– บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
– บริการยืม – คืน ระหว่างห้องสมุด (เฉพาะห้องสมุดที่มีข้อตกลงระหว่างกัน)
– ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
– บริการแนะนำหนังสือใหม่
– บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์

ทรัพยากรสารสนเทศ
– หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ์
– สิ่งพิมพ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– สิ่งพิมพ์ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และองค์กรที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศต่างๆ
– งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-9304  โทรสาร 0-2143-8375
เว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา  http://192.168.3.19/main.php?filename=index

 เจ้าหน้าที่

นางสาวทัศนีย์  คล้ายดี    นักวิชาการอาวุโสระดับสูง
Tassanee@Ombudsman.go.th

นางสาวกรกมล  ห้องสวัสดิ์   นักวิชาการอาวุโส
Kornkamol@Ombudsman.go.th

เบอร์โทรศัพท์

โทร. 0-2141-9243
โทร. 0-2141-9304