ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือ หอสมุดรัฐสภา ดำเนินการโดยกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครอง แก่สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งในการเข้าถึง สืบค้น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทงานบริการ

– บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
– บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew)
– บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
– บริการแนะนำให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Purchase suggestions)
– บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ทางโทรศัพท์ e-mail และทาง Live Chat
– บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ (https://library2.parliament.go.th/library/home.html)
– บริการคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand – LIRT)
> Website            https://dl.parliament.go.th/
> Application     “LIRT Parliament DL”
>> App Store
>> Play Store
– บริการโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ในชื่อ “LibraryonLINE

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ

๑. ในวันที่มีประชุมสภา จะเปิดบริการห้องสมุดตลอดช่วงเวลาประชุม แต่จะเปิดบริการไม่เกิน ๑๙.๓๐ น.
๒. บริการผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ฐานข้อมูลออนไลน์

http://www.parliament.go.th/library/

๑. ฐานข้อมูลที่บอกรับสมาชิก (Publisher Database) * ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา

– ฐานข้อมูล Westlaw
– ฐานข้อมูล Lexis Advance
– ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses A&I
– ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย (K-Econ Analysis)

๒. คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand)

– กลุ่มเอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
– กลุ่มผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา
– กลุ่มสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา
– กลุ่มกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (หอสมุดรัฐสภา)
เลขที่ ๑๑๐ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
Email : lirt@parliament.go.th
Facebook : Facebook.com/nal.acq (แนะนำหนังสือผ่าน Fanpage “เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดรัฐสภา”)
Live Chat
LINE Application “LibraryonLINE

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จำนวน  ๒  คน
– กลุ่มงานห้องสมุด
– กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์ จำนวน ๒๐ คน
นิติกร จำนวน ๒ คน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ คน
เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน ๓ คน
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๗ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๖ คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

บริการทรัพยากร โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๓๙ และ ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๗๔
บริการฐานข้อมูล/เว็บไซต์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๗๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๗๔

Author: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร