ห้องสมุดวุฒิสภา

ห้องสมุดวุฒิสภาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุและเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ห้องสมุดวุฒิสภาให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

ภารกิจหลัก

๑. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ดำเนินการวางระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำดรรชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการบริการค้นคว้าอ้างอิงให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป
๓. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บวัตถุ หรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งขอ ที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานบริการ

๑. บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ
๒. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด
๓. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
๔. บริการแนะนำและสาธิตการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
๕. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
๖. บริการกฤตภาคข่าว
๗. ศูนย์เก็บเอกสารจดหมายเหตุ และวัตถุพิพิธภัณฑ์
๘. บริการยืม-คืนเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารในวงงานรัฐสภา รายงานการประชุมวุฒิสภา และรายงานการศึกษาพิจารณาของกรรมาธิการ
๙. มุมอาเซียน  และมุมนักอ่าน
๑๐. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (sound Lab)

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ เลขที่ ๔๙๙ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

ห้องวิชาการสมาชิกฯ (ห้อง ๑๐๗) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ รัฐสภา ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

e-mail : sen.libmus@senate.go.th
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด: นางสาวแสงเดือน  ผ่องพุฒ, นางสาวพรวิทู โค้วคชาภรณ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๓  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘