ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมฯ ในด้านต่างๆ และ จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  ผลงานทางวิชาการ และ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เป็นต้น

ในปัจจุบันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในการจัดการห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประเภทงานบริการ

๑. งานบริการยืน – คืน
๒. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
๓. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
๔. บริการต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ช่องทางการติดต่อ

ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕)
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๕๑๐
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด : นายอภิสิทธิ์ บัวเผื่อน
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๕๑๐