กรมพระธรรมนูญ

แนะนำองค์กร

กรมพระธรรมนูญ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งธำรงความยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมทหารแก่ทหารและประชาชน รักษาดุลยภาพแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสั่งการการปกครองบังคับบัญชาทหารในอันที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของชาติโดยรวม

พันธกิจตามกฎหมาย

– ด้านศาลทหาร
– ด้านอัยการ
– ด้านทนายทหาร
– ด้านนายทหารพระธรรมนูญ
– ด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
– ด้านการคุ้มครองพยาน

พันธกิจด้านศาลทหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็นสากล

Continue reading “กรมพระธรรมนูญ”