สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าหารือกับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง

14732155_1113151455387238_2642543644556834200_n

14732341_1113151485387235_4846656699678446351_n