871 views

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำองค์กร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 มีนักศึกษากว่า 240,000 คน ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในจำนวนนี้ มีผู้ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา นักการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการตามพันธกิจในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นผู้นำในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความถูกต้องของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังคำกล่าวที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชาชน”

แนะนำห้องสมุด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้บริการวิชาการ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นพัฒนาเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา รวมทั้งทำหน้าที่จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ/นวัตกรรมที่นำสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ และอุปกรณ์การเข้าถึง ตลอดจนพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หอสมุดฯ มีการบริหารงานแบบศูนย์รวม แบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บริการท่าพระจันทร์ ศูนย์บริการรังสิต และศูนย์บริการภูมิภาคและเครือข่าย โดยมีห้องสมุดในสังกัดจำนวน 10 แห่ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้สังกัดศูนย์บริการท่าพระจันทร์จำนวน 6 แห่ง  คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)  ศูนย์บริการรังสิตจำนวน 3 แห่ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ คือ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์บริการเครือข่ายและภูมิภาค 1 แห่ง คือ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 1 แห่ง คือ ห้องสมุดศูนย์พัทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา) ที่หอสมุดฯ มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการโดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิคและงานบริการร่วมกัน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หอสมุดฯ ได้รับโอนหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาเป็นหน่วยงานในสังกัด นับเป็นการขยายขอบเขตการกำกับดูแลของหอสมุดฯ ให้ครอบคลุมหน่วยบริการเอกสารข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก  พร้อมกับเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเสียค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหนึ่งในผู้นำด้านส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย
พันธกิจ (Missions)
1.บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
2.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก
3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

ประเภทงานบริการ
บริการพื้นฐานห้องสมุด

1. บริการยืม-คืน และยืมระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
2. บริการสิ่งพิมพ์สำรอง
3. บริการจองหนังสือ
4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการจัดหาทรัพยากรตามการเสนอแนะของผู้ใช้
7. บริการถ่ายเอกสาร
8. บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
9. บริการรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่
10. บริการฝึกอบรมงานด้านห้องสมุด
11. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
12. บริการสื่อการศึกษา
นวัตกรรมบริการใหม่ ๆ ของห้องสมุด
1. บริการ EZproxy การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ทั้งเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
3. บริการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. บริการข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (LINE@ และ Facebook)
5. บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

เวลาเปิดให้บริการ
สำนักงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
ห้องสมุดสาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ได้แก่
1. หอสมุดปรีดี พนมยงค์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-21.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-21.30 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
2. ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-21.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
3. ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
4. ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
5. ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์และหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
6. ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
วันเสาร์และหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
ห้องสมุดสาขาและศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ได้แก่
1. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-21.00 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
2. ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
3. ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)
เปิดให้บริการเฉพาะการยืม-คืนผ่านการยืมระหว่างห้องสมุดเท่านั้น วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
4. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ.เท่านั้น)
เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
(เวลา 07.00-09.00 น. ปิดอาคารเพื่อทำความสะอาด)
ห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ
ห้องสมุดศูนย์พัทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา)
วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล (Link Address)
1.ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete
http://search.proquest.com/autologin
2.ฐานข้อมูล Academic Search Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
3.ฐานข้อมูล AccessMedicine
http://accessmedicine.mhmedical.com/
4.ฐานข้อมูล AccessSurgery
http://accesssurgery.mhmedical.com/index.aspx
5.ฐานข้อมูล ACM Digital Library
http://portal.acm.org/dl.cfm
6.ฐานข้อมูล Annual Reviews
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
7.ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
http://pubs.acs.org/
8.ฐานข้อมูล ASM Journals
http://journals.asm.org/
9.ฐานข้อมูล BMI Research
http://www.bmiresearch.com/enter
10.ฐานข้อมูล Business Source Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
11.ฐานข้อมูล Cambridge Journals Online
https://www.cambridge.org/core
12.ฐานข้อมูล China Knowledge Resource Integrated (CNKI)
http://oversea.cnki.net/kns55/
13.ฐานข้อมูล CINAHL Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=s4775581&groupid=main&defaultdb=ccm&profile=ehost
14.ฐานข้อมูล ClinicalKey
https://www.clinicalkey.com
15.ฐานข้อมูล Cochrane Library
http://www.cochranelibrary.com/
16.ฐานข้อมูล EconLit with Full Text
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh
17.ฐานข้อมูล Emerald Management
http://www.emeraldinsight.com/
18.ฐานข้อมูล HeinOnline
http://heinonline.org/
19.ฐานข้อมูล H.W. Wilson
http://search.ebscohost.com/
20.ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
http://www.ieee.org/ieeexplore
21.ฐานข้อมูล IET InspecDirect
http://inspecdirect-service.theiet.org
22.ฐานข้อมูล Ingenta
http://www.ingentaconnect.com/
23.ฐานข้อมูล iNewLaw
http://www.inewlaw.com/
24.ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
http://webofknowledge.com/JCR
25.ฐานข้อมูล JSTOR
http://www.jstor.org/
26.ฐานข้อมูล Karger Online Journals
http://www.karger.com/
27.ฐานข้อมูล Kluwer Competition Law
http://www.kluwercompetitionlaw.com/
28.ฐานข้อมูล PressReader
http://www.pressreader.com
29.ฐานข้อมูล LWW Total Complete Collection (OVID)
http://gateway.ovid.com/autologin.html
30.ฐานข้อมูล Matichon e-library
http://www.matichonelibrary.com/
31.ฐานข้อมูล Nature
http://www.nature.com/nature/index.html
32.ฐานข้อมูล Oxford University Press E-Journals
http://www.oxfordjournals.org/
33.ฐานข้อมูล Passport
http://www.portal.euromonitor.com/portal/policy/termsandconditions?ControllerName=Magazine&ActionName=HomeMain
34.ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
http://search.proquest.com/autologin
35.ฐานข้อมูล Project MUSE
http://muse.jhu.edu/
36.ฐานข้อมูล PsycARTICLES
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=pdh
37.ฐานข้อมูล PsycINFO
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=psyh
38.ฐานข้อมูล Regional Business News
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh
39.ฐานข้อมูล SAGE Journals
http://journals.sagepub.com/
40.ฐานข้อมูล ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/
41.ฐานข้อมูล SciFinder
http://scifinder.cas.org/
42.ฐานข้อมูล Scopus
http://www.scopus.com/
43.ฐานข้อมูล SpringerLink
https://link.springer.com/
44.ฐานข้อมูล Taylor & Francis
https://www.tandfonline.com/
45.ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center
http://infotrac.galegroup.com/itweb/tuth?db=TERC
46.ฐานข้อมูล UpToDate
https://www.uptodate.com/contents/search
47.ฐานข้อมูล Thomson Reuters Westlaw
https://1.next.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=thammasat-1000&__lrTS=20161117064522565&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
48.ฐานข้อมูล Web of Science
http://webofknowledge.com/WOS
49.ฐานข้อมูล Wiley Online Library
http://onlinelibrary.wiley.com/
50.ฐานข้อมูล Gale Lingo
http://infotrac.galegroup.com/itweb/tuth?db=LNGO

ช่องทางการติดต่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ  10200
Email :  tulib@tu.ac.th
Facebook : ThammasatUniversityLibrary
ห้องสมุดสาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ได้แก่
1. หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ชั้นใต้ดิน 1-3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
Email : kanporn@tu.ac.th, bussaya@tu.ac.th
Facebook: Pridilibrary
Line: https://line.me/R/ti/p/%40pridilibrary
2. ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
ชั้น 1-3 คณะนิติศาสตร์
Email : chaisit@tu.ac.th
Facebook : ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
Line: https://line.me/R/ti/p/%40lbj0047m
3. ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Email : sumana@tu.ac.th
Facebook : ห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย
Line: https://line.me/R/ti/p/%40hzq9347m
4. ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
Email : bung@tu.ac.th
Facebook : ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.
5. ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์
Email : kungnap@tu.ac.th
Line: https://line.me/R/ti/p/%40bph2598t
6. ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
Email : noppawan@tu.ac.th, pueyeconlib@econ.tu.ac.th
ที่อยู่ห้องสมุดสาขาและศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
1. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Email : pathum@tu.ac.th
Faceebook: Pueylibrary
Line: https://line.me/R/ti/p/%40pueylibrary
2. ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
ชั้น 7-8 อาคารปิยะชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Email : tmedlib@tu.ac.th
Facebook : nongyaolib
Line: https://line.me/R/ti/p/%40ijn2018m
3. ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)
อาคารห้องสมุดศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Email : yanapa@tu.ac.th
4. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ.เท่านั้น)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Email : pathum@tu.ac.th
ห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อาคารนวัตกรรมบริการ
248 หมู่ที่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Email : saengduen2008@hotmail.com
Facebook : Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus
Line: https://line.me/R/ti/p/%40mqr8922l
ห้องสมุดศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Email : supha@tu.ac.th
Facebook: TU Library, Pattaya Center

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ห้องสมุดสาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ได้แก่

1. หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หัวหน้าหอสมุด : นางสาวบุษยา เฟื่องประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ : นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์
2. ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
หัวหน้าห้องสมุด : นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
เจ้าหน้าที่ : นายชยานันท์ คำพรชัยสิริ
3. ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
หัวหน้าห้องสมุด : นางสาวจิราพร วงษ์ภา
เจ้าหน้าที่ : นางพัชรี การุณ
4. ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หัวหน้าห้องสมุด : นางบังอร นพกูล
เจ้าหน้าที่ : นางวนิดา เสมาชัย
5. ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
หัวหน้าห้องสมุด : นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ : นางมณีรัตน์ เลิศฤทธิ์
6. ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หัวหน้าห้องสมุด : นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์
เจ้าหน้าที่ : นางสาวพิตะวัน ศรีสิงห์
ห้องสมุดสาขาและศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ได้แก่
1. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
หัวหน้าห้องสมุด : นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ : นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
2. ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
หัวหน้าห้องสมุด : นางสาวพัชรี ภูริเทเวศร์
เจ้าหน้าที่ : นางสาวฉัตรรัตน์ แสงคง
3. ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)
หัวหน้าห้องสมุด : นางญาณภา สมนึก
4. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ.เท่านั้น)
หัวหน้าห้องสมุด : นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ : นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
ห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
หัวหน้าห้องสมุด : นางแสงเดือน อุบลศรี
เจ้าหน้าที่ : นายจตุพงศ์ ลาเบ้า
ห้องสมุดศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
หัวหน้าห้องสมุด : นางสาวสุภาว์ คำประโคน
เจ้าหน้าที่ : นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2613-3518-19, 0-2613-3500
โทรสาร 0-2623-5171
ห้องสมุดสาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ได้แก่
1. หอสมุดปรีดี พนมยงค์
โทร. 0-2613-3537, 0-2613-3544
2. ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
โทร. 0-2613-2966, 0-2613-2151
โทรสาร 0-2224-1381
3. ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
โทร. 0-2613-2205, 0-2613-2265
โทรสาร 0-2226-4515
4. ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โทร. 0-2613-2717
5. ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
โทร. 0-2613-2326, 0-2613-2308
6. ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
โทร. 0-2613-3548, 0-2613-3550
โทรสาร 0-2623-5147
ห้องสมุดสาขาและศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ได้แก่
1. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
โทร. 0-2564-4444 ต่อ 1301, 1305
2. ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7502, 7504
3. ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)
โทร. 0-2564-4444 ต่อ 1170-71
4. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ.เท่านั้น)
โทร. 0-2564-4444 ต่อ 6631
ห้องสมุดสังกัดศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
โทร. 0-5423-7973 ต่อ 5131
ห้องสมุดศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทร. 0-3825-9050-55 ต่อ 1200, 1201