หอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง

หอสมุดกฎหมายมหาชนเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ที่ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนเป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนของประเทศ และการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

ภารกิจหลัก

1. งานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
2. งานรวบรวมและให้บริการองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและการพิจารณาคดีปกครอง
3. งานสนับสนุนทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรของศาลปกครอง
4. งานพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศหอสมุดกฎหมายมหาชน
5. งานบริการช่วยการค้นคว้าและวิจัยด้านกฎหมายมหาชน
6. งานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านกฎหมาย

ประเภทงานบริการ

1. งานบริการยืม – คืน
2. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุด
3. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. บริการแนะนำและสาธิตการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการห้องโสตทัศน์ และบริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ
7. บริการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตามคำขอ
8. บริการจองหนังสือ (Request) และต่อระยะเวลาการยืม (Renew)
9. บริการนำชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุศาลปกครอง
10. บริการฐานข้อมูลออนไลน์
11. มุมให้บริการ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้อง study room มุมอ่านหนังสือพิมพ์
มุมที่นั่งเดียว มุม Digital Zone มุมมหาชนมาหา Chill

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง ชั้น 2
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-0661, 0-2141-0679
Email : library_d@admincourt.go.th
Facebook : หอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง
Line official : หอสมุด พิพิธภัณฑ์@ศป

แนะนำบริการห้องสมุด SMART LIBRARY FOR SMART SERVICE